První místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek rozeslal do širokého připomínkového řízení návrh nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů

Při zpracování zákona vycházelo ministerstvo z podrobné analýzy dosavadní právní úpravy obsažené v zákoně č. 72/1994 Sb. i v jeho v prováděcím předpise, kterým je nařízení vlády č. 371/2004 Sb. V rámci těchto analytických prací byla zpracována také komparativní studie české právní úpravy s právní úpravou vlastnictví bytů v některých evropských i mimoevropských zemích s cílem využít takových řešení, která by odpovídala právnímu prostředí v České republice.

"Naším záměrem bylo, aby nový zákon navázal na to, co se už osvědčilo. Zároveň by měl vyhovět oprávněným požadavkům na odstranění některých nedostatků," uvedl ministr Čunek a dále dodává: "Tento zákon bude srovnatelný s podobnými úpravami v jiných evropských zemích. Proto, aby skutečně odpovídal potřebám praxe, byli ke spolupráci přizváni zástupci bytových družstev, společenství vlastníků a jejich sdružení, zástupci developerů, advokátů, katastrálních expertů apod."

"Nový zákon zejména lépe vymezuje předmět vlastnického práva přesnější definicí jednotky, společných částí domu a nově i definicí společných částí domu užívaných pouze jedním či několika vlastníky jednotek. Podrobněji a přesněji jsou také upraveny vztahy k pozemkům, a to nejen zastavěným, ale i souvisejícím," vysvětluje ministr Čunek a zdůrazňuje, že "společenství vlastníků jednotek je specifický subjekt, na který nedopadá obchodní ani občanský zákoník a proto bylo nezbytné v zákoně upravit kompetence této právnické osoby, její orgány včetně volby a dále pak skončení funkce, majetkové postavení, odpovědnost apod." Podle ministra Čunka je také nutné liberalizovat oblast rozhodování o správě společných částí domu, což je v návrhu vyjádřeno změnami nezbytného hlasovacího kvóra, možností korespondenčního hlasování, nepovinnou úpravou kompetencí orgánů společenství i rozšířením možností funkcí v orgánech společenství. Tato nová úprava by tak měla výrazně přispět k hladšímu fungování společenství zejména v domech, kde je větší množství jednotek - bytů nebo nebytových prostorů.

S úplným zněním návrhu zákona v paragrafovaném znění se může široká veřejnost seznámit také na webu ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz pod odkazy Bytová politika/Právní normy/Návrhy právních předpisů. Ještě v tomto roce by návrh zákona měla projednat vláda a během příštího roku pak Parlament ČR, tak aby mohl zákon nabýt účinnosti od ledna 2009.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz.