Jak jste jistě zaznamenali, od začátku roku začal platit nový občanský zákoník. Ten přichystal mnoho změn v různých oblastech. Jednou z nich je i výpověď z nájmu bytu.

 

K jakým změnám došlo? 

Jedna ze změn se týká podmínek, za kterých je pronajímatel oprávněn ukončit nájemní vztah s nájemcem. Dříve občanský zákoník stanovoval, že pronajímatel může nájemci dát výpověď jen z důvodů, které jsou uvedené v zákoně. Podle důvodu se poté muselo rozlišit, zda je nezbytný souhlas soudu či nikoli. V některých případech bylo velmi složité a zdlouhavé dostat problémového nájemníka z bytu. NOZ ovšem již souhlas soudu s výpovědí nezná.

 

 

NOZ umožňuje pronajímateli nájem vypovědět ve stanovených případech. Těmi jsou závažné důvody, za které se považuje hrubé porušení nájemcových povinností, páchání úmyslných trestných činů na osobách či majetku atd. Výpovědní lhůta je tři měsíce.

 

Pokud ovšem nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní lhůty. Mezi zvlášť závazné způsoby se považuje neplacení nájmu více než tři měsíce, poškozování bytu nebo jeho užívaní k jinému než stanovenému účelu.

 

 

Pak může pronajímatel požadovat vyklizení bytu a odstěhování bez zbytečného odkladu (max. jeden měsíc). Zde ovšem platí, že pronajímatel musí ve výpovědi uvést konkrétní porušení a poskytnout nájemci lhůtu k nápravě.

 

A jak je to s bytovou náhradou?

Minulá legislativa počítala s tím, že nájemník má nárok na bytovou náhradu. Jakým způsobem řeší tuto otázku NOZ? Ten již nutnost poskytnutí náhradního bytu po skončení nájmu výpovědí neupravuje. To znamená, že je jen na pronajímateli, zda poskytne jiné přístřeší či nikoli.

 

 

Může nastat ještě trochu odlišná situace. A to, když se pronajímatel chystá provést úpravy bytu či domu, při kterých musí být prostor nájemcem dočasně vyklizen. V této situaci pronajímatel platí nájemci náklady, které jsou spojené s vyklizením bytu. Ale bytovou náhradu, po dobu potřebnou na provedení úprav, si zajišťuje nájemce sám. Poté se vrátí do již upraveného bytu.